Gayrimenkul Hukuku

Artık konunun uzmanı ile çalışma zamanı gelmedi mi?

Gayrimenkul Hukuku konusunda 24 yılı aşkın deneyime sahip olan Sirkecioğlu Hukuk Bürosu, bu alanda başlıca aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

  • Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul alınlarına nezaret etmek, satın alma öncesinde gayrimenkul için risk analizi yapmak, satın alma sürecinde alım satım ve para transferlerine nezaret etmek,
  • Arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmeleri düzenlemek, mevcut sözleşmelerin tadilini yapmak veya iptali için gerekli hukuki süreci yönetmek,
  • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin noterlik nezdinde düzenlenmesine hukuki destek vermek, yapılan sözleşmenin tapu sicil müdürlüğü kayıtlarına şerh edilmesini sağlamak, sözleşmenin ifası ve iptali için gerekli hukuki süreci yönetmek,
  • İntifa ve Sükna hakkı tesisi ve kaldırılmasına hukuki destek vermek,
  • Şufa hakkının kullanılması için gerekli hukuki girişimleri yapmak, ihtiyati tedbir almak ve dava açmak ile bunların takibini yapmak,
  • Haksız işgalin sonlandırılması ve ecri misil davalarını açmak ve takip etmek,
  • Ortaklar arasında ve genele açık izalei Şüyu davalarının takibi, sonuçlandırılması ve icra ile satış sürecinin yönetilmesi
  • Tapu iptal ve tescil davaları ile muvazaa davalarının takibi ve sonlandırılması,
  • Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilafların çözümü, arsa payı uyarlama davalarının takip ve sonuçlandırılması